Services Puja's & Donations

Lakshmi Ganapati

Service Cost(Rs)
Archana 25
Dhoti 10
Abhishekam 50
Mandala Pooja 500
Vahana Pooja- 2 or 3 Wheeler 100
Vahana Pooja- 4 Wheeler 150

Sri Vidya Saraswathi

Service Cost(Rs)
Mandala Pooja 500
Akshrabhyasam 200
Visesha Moola with Chandi Homam 200
Abhishekam 200
Kumkuma-Archana 25
Cheere (Saree) 10
Odi Biyyam 10
Mudupu 10
Annaprasanam 10

Sri Shaneeshwara

Service Cost(Rs)
Archana 25
Thylabhishekam 100
Ntya Pooja – 6 months 300
Ntya Pooja – 12 months Pooja 600
Ntya Pooja – 30 months Pooja 1,500

Shaswatha Pooja

Sri Vidya Saraswathi Shaswatha Puja Services
Service Cost(Rs)
One day in every year 1,500
Moola Nakshatra Pooja 5,120
Lakshmi Ganapati Nitya Pooja 5,120
Nitya Pooja (Every Day) 15,000
Devi Sharannavaratra Nidhi 51,116

Anna Daanam Nidhi

Sri Vidya Saraswathi Prasada Vitharana Society
Service Cost(Rs)
Maha Raja Poshakulu 1,11,116
Raja Poshakulu 51,116
Poshakulu 25,116
Upa Poshakulu 11,116
Anna Daanam for 1 Day every year (by donation of 1 Qtl Rice every year ) Scheme 3,500
Anna Daanam Your Wish

Veda Nidhi

Sri Sharada Vaidika Smartha Vidyalayam Services
Service Cost(Rs)
Maha Raja Poshakulu 25,116
Raja Poshakulu 11,116
Poshakulu 5,116
One-day meals for Veda Patashala Students 2,516
One-time meals for Veda Patashala Students 1,116